VOORWAARDEN

Voor al onze diensten...

Versie 28/02/2024

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

1.1. Mediawax is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder ondernemingsnummer 0894.999.105.
1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mediawax een overeenkomst heeft afgesloten.
1.3. Onder Algemene Voorwaarden wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
1.5 Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
1.6 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Leverancier en opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen
1.7 Wet van augustus 2002: de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (B.S. 07.08.2002).
1.8 Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die geen consument is in de zin van artikel I.1,1 van het Wetboek Economisch Recht, en waarbij onder consument begrepen wordt "iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen."

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Mediawax zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Mediawax alleen bindend indien en voor zover deze door Mediawax uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Mediawax is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.
2.4 Alle aanbiedingen en andere uitingen van leverancier zijn vrijblijvend, tenzij door leverancier schriftelijk anders is aangegeven.
2.5 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan leverancier verstrekte gegevens waarop leverancier zijn aanbieding baseert. Opdrachtgever betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen waaraan de prestatie van leverancier dient te voldoen, juist en volledig zijn. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen e.d. vermelde maten en gegevens zijn voor leverancier niet bindend, behoudens indien door leverancier uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.6 De Klant erkent en aanvaardt deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden hebben steeds voorrang op de algemene voorwaarden van de Klant, behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord tussen de Onderneming en de Klant
2.7 De Onderneming behoudt zich het recht voor de onderhavige Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen door een nieuwe versie te publiceren op voormelde website. Elke bestelling die de Klant plaatst na de publicatie door de Onderneming van deze nieuwe versie impliceert de aanvaarding door de Klant met de laatst gepubliceerde versie.
2.8 Indien de Onderneming gedurende korte of langere tijd en al dan niet impliciet afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden heeft toegestaan, doet dit geen enkel afbreuk aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen.

Artikel 3. Prijzen

3.1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Mediawax zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle door leverancier afgegeven voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter, tenzij leverancier schriftelijk anders kenbaar maakt. Aan een door leverancier afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door opdrachtgever nimmer rechten of verwachtingen worden ontleend. Een door opdrachtgever aan leverancier kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door leverancier te verrichten prestaties. Uitsluitend indien zulks tussen partijen schriftelijk is overeengekomen is leverancier gehouden opdrachtgever te informeren bij dreigende overschrijding van een door leverancier afgegeven voorcalculatie of begroting.
3.4 Indien opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.
3.5 Ter zake de door leverancier verrichte prestaties en de daarvoor door opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van leverancier volledig bewijs op, onverminderd het recht van opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs.
3.6 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van opdrachtgever, geldt dat leverancier gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is opdrachtgever gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. opdrachtgever komt zodanig recht tot opzegging echter niet toe indien tussen partijen is overeengekomen dat de geldende prijzen en tarieven worden aangepast met inachtneming van een tussen partijen overeengekomen index of andere maatstaf.
3.7 Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop leverancier de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan opdrachtgever in rekening brengt, vastleggen. Verschuldigde bedragen worden door opdrachtgever betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal opdrachtgever binnen een door leverancier te bepalen termijn na factuurdatum betalen. opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.
3.8 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan leverancier de vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen.
3.9 Indien opdrachtgever niet tijdig en/of volledig betaalt via afgesproken methode, is leverancier gerechtigd middels automatische incasso het volledig verschuldigde bedrag te incasseren van de bankrekening van opdrachtgever. opdrachtgever is niet gerechtigd automatische incasso te storneren.
3.9b De Onderneming heeft het recht de prijs van de Producten te verhogen. De Klant wordt hiervan verwittigd middels de nieuwsbrief.
3.9c Wij aanvaarden geen contante betaling met baar geld, alles gebeurd via onze betaalpartner Mollie of overschrijving.

Artikel 4. Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

4.1 Indien leverancier dit van belang acht voor de uitvoering van de overeenkomst, zal opdrachtgever leverancier desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop opdrachtgever uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
4.2 opdrachtgever vrijwaart leverancier voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor opdrachtgever op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan leverancier toegerekend moeten worden.
4.3 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door leverancier verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij opdrachtgever. opdrachtgever staat er jegens leverancier voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. opdrachtgever vrijwaart leverancier tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
4.4 Indien leverancier op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen. Leverancier staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.
4.5 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer–, data– of telecommunicatiefaciliteiten is leverancier gerechtigd opdrachtgever toegangs– of identificatiecodes toe te wijzen. Leverancier is gerechtigd toegewezen toegangs– of identificatiecodes te wijzigen. opdrachtgever behandelt de toegangs– en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs– of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van leverancier.

Artikel 5. Levertijd

5.1. De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door Mediawax wordt ontvangen.
5.2. Door Mediawax opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.3. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

6.1. De Overeenkomst tussen Mediawax en Opdrachtgever komt tot stand doordat Opdrachtgever een elektronische bestelling plaatst via de Website of via zijn Account. Op de Website staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en hierbij is de op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst bindend. Bovendien is het mogelijk dat Mediawax een offerte opstelt waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Dit laatste is echter maatwerk (bijvoorbeeld voor een dedicated server dan wel colocatie) en dient per e–mail of per telefoon te worden aangevraagd.
6.2. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending door Mediawax, tenzij anders aangegeven in de offerte.
6.3. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Mediawax het recht de prijzen hierop aan te passen.
6.4. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6.5. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Mediawax alleen bindend indien en voor zover deze door Mediawax uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
6.6. Mediawax heeft het recht een Opdrachtgever naar eigen inzicht te weigeren zonder opgaaf van reden.
6.7. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
6.8. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door Mediawax.

Artikel 7. Connectiviteit

7.1. Elke maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Opdrachtgever. Indien het verbruik verschilt van het verwachte pakket, kan het pakket met terugwerkende kracht worden aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd. Een vermindering kan enkel aan het einde van periode van deze Overeenkomst.
7.2. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of apparatuur, tenzij anders overeengekomen.
7.3. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld.
7.4. Mediawax kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Mediawax bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt.

Artikel 8. Ontbinding en opzegging van de overeenkomst

8.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van Opdrachtgever en alle andere verplichtingen tot medewerking door de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever in te schakelen derde gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
8.2 Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 8.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat leverancier ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die leverancier vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
8.3 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn – doch minimaal drie maanden – in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
8.4 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd een overeenkomst van dienstverlening of van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.
8.5 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig –surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Opdrachtgever wijzigt. Leverancier is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van Opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke van rechtswege.
8.6 Bij opzegging dient altijd de voorgeschreven procedure door leverancier gevolgd te worden. Leverancier zal op eerste verzoek deze procedure kenbaar maken.
8.7 Opzegging van dienten gebeurd ten laatste 10 dagen voor verlening te gebeuren. Opzeggen kan niet meer gebeuren tot ten laatste 6 dagen voor verlening van diensten.

Artikel 9. Overmacht

9.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in– en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Mediawax door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Mediawax kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 10. Geheimhouding

10.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
10.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 11. Domeinnamen en IP–adressen

11.1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat Mediawax voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
11.2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Mediawax vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
11.3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de elektronische bevestigingsbrief van Mediawax, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen, tenzij anders aangegeven. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
11.4. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Mediawax schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever. 11.5. Mediawax is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Mediawax.
11.6. Indien Mediawax een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal Mediawax medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.
11.7. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam.
11.8. Mediawax heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
11.9. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is Mediawax gerechtigd de domeinnaam op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
11.10. De aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde IP–adressen blijven in beheer van Mediawax en kunnen bij een eventuele verhuizing/opzegging van Opdrachtgever niet worden meegenomen. Bovendien kunnen meerdere klanten van Mediawax onder hetzelfde IP–adres opereren.
11.11. Mediawax heeft te allen tijde het recht het IP–adres te wijzigen dan wel een ander adres aan Opdrachtgever toe te wijzen.

Artikel 12. Backups

12.1 Opdrachtgever neemt tenminste 1 backup van zijn website en slaat deze op op een lokale pc, bij problemen kan deze terug geplaatst worden, doet opdrachtgever dit niet kan Mediawax hier niet voor in gebreke worden gesteld.
12.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het installeren en configureren van de backupsoftware met inachtneming van de backup handleiding.
12.3 Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat verbinding met internet gedurende het maken van de backup beschikbaar is en blijft.

Artikel 13. Betalingsvoorwaarden

13.1. Mediawax zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is 30 dagen, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst. De factuur kan tevens direct worden voldaan middels de op de Website aangegeven betaalmethodes.
13.2. Mediawax kan verlangen dat bepaalde diensten middels automatische incasso moeten worden voldaan. Opdrachtgever dient Mediawax hiervoor te machtigen. Indien Opdrachtgever hieraan niet kan voldoen is Mediawax gerechtigd hiervoor extra kosten in rekening te brengen.
13.3. Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan Opdrachtgever meegedeeld en heeft Mediawax het recht om een bedrag van 25 euro aan administratiekosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
13.4. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Mediawax.
13.5. Na het verstrijken van 30 dagen na de betalingstermijn is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Mediawax.
13.6. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
13.7. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
13.8. In bovenstaande gevallen heeft Mediawax voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.
13.9 Bij niet betaling van de factuur kan Mediawax de diensten van Unpaid.be (B2B) en VDV-Incasso (B2C) inschakelen indien er niet aan de voorwaarden is voldaan.
13.10 Voor particulieren en bedrijven zijn de eerste 2 herinneringen gratis, alsook de eerte aanmaning. Deze worden verstuurd via e-mail. De eerste aanmaning via post is ook gratis.
13.11 Beperking van nalatigheidsinteresten tot de wettelijke interestvoet, die momenteel 10,5% bedraagt is geldig voor particulieren en niet voor bedrijven.
13.12 Opdrachtgever heeft in totaal 10 kalenderdagen de tijd om te reageren op deze herinneringen of aanmaning.
13.13 De wettelijke interestvergoeding: Voor kmo�s te berekenen vanaf de datum van verzending van de eerste herinnering. Voor niet- kmo�s loopt de interest pas na het aflopen van de termijn na het verzenden van de eerste herinnering. De interest is ten belope van maximaal 8 punten meer dan de referentie-interestvoet van de wet van Augustus 2002 (momenteel 12% per jaar maar opgelet, trimestrieel variabel).
13.14 Rappelkosten en portokosten: 7,5 EUR per rappel + portokosten voor de herinneringen bij niet-betaling van drie vervaldata.
13.15 Het contractueel schadebeding is als volgt:
Voor bedragen tussen 0-150 EUR: een schadebeding van 20 EUR,
Voor bedragen tussen 150,01 � 500 EUR: een schadebeding van 30 EUR + 10% vergoeding voor de schijf tussen 150,01 � 500 (Bv. Factuur van 400 EUR = 30 EUR + (250 x 10%) = 55 EUR),
Voor bedragen boven de 500 EUR: een schadevergoeding van 65 EUR + 5% vergoeding voor de schijf boven de 500 EUR (bv. Factuur van 5000 EUR = 65 EUR + (4500 x 5%) = 290 EUR)


Artikel 14. Gedragsregels

Notice and Take Down
14.1 Indien leverancier algemeen voor al zijn opdrachtgeveren geldende gedragsregels hanteert, dan zal leverancier die desgevraagd aan opdrachtgever verstrekken en zal opdrachtgever verplicht zijn deze gedragsregels stipt en onverkort na te leven. Steeds en in alle gevallen zal opdrachtgever zich zorgvuldig en niet onrechtmatig jegens derden gedragen. opdrachtgever zal te allen tijde in het bijzonder de intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van derden eerbiedigen, de privacy van derden respecteren, niet in strijd met de wet gegevens verspreiden, zich geen ongeoorloofde toegang tot systemen verschaffen, geen virussen of andere schadelijke programma‘s verspreiden en zich onthouden van strafbare feiten en schending van enige andere wettelijke verplichting.
14.2 Teneinde eventuele aansprakelijkheid jegens derden te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken, is leverancier steeds gerechtigd maatregelen te treffen ter zake een handelen of nalaten van of voor risico van opdrachtgever. opdrachtgever is gehouden op eerste schriftelijk verzoek van leverancier informatie onverwijld te verwijderen, bij gebreke waarvan leverancier gerechtigd is naar keuze de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. Leverancier is voorts gerechtigd bij schending of dreigende schending van de bepaling van artikel 19.1 aan opdrachtgever per onmiddellijk en zonder voorafgaande aankondiging de toegang tot systemen van leverancier te ontzeggen. Het voorgaande laat uitdrukkelijk onverlet eventuele overige maatregelen of de uitoefening van andere rechten door leverancier jegens opdrachtgever. Leverancier is in dat geval tevens gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder deswege jegens opdrachtgever aansprakelijk te zijn.
14.3 Van leverancier kan niet verlangd worden zich een oordeel over gegrondheid van de aanspraken van derden of van het verweer van opdrachtgever te vormen of op enigerlei wijze betrokken te zijn in een geschil tussen een derde en opdrachtgever. opdrachtgever zal zich ter zake met de betreffende derde hebben te verstaan en leverancier schriftelijk en deugdelijk onderbouwd met bescheiden informeren.

Artikel 15. Service Level Agreement

15.1 Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. opdrachtgever zal leverancier steeds informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening en de beschikbaarheid daarvan. Indien afspraken over een serviceniveau worden gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid gemeten met buitenbeschouwinglating van vooraf aangekondigde buitengebruikstelling wegens onderhoud alsmede met omstandigheden die buiten de invloedssfeer van leverancier zijn gelegen en met inachtneming van de dienstverlening als geheel gedurende de duur van de overeenkomst. Behoudens tegenbewijs zal de door leverancier gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.

Artikel 16. Verwerking persoonsgegevens

16.1 opdrachtgever garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens die door opdrachtgever of derden worden ingevoerd of verwerkt in de website of anderszins door leverancier gehost of verwerkt worden.
16.2 Onverminderd het overig bepaalde in deze Algemene Voorwaarden ligt bij opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van de dienst door opdrachtgever worden gehost of verwerkt. opdrachtgever staat er jegens leverancier voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. opdrachtgever vrijwaart leverancier tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
16.3 opdrachtgever heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij opdrachtgever. Partijen houden het er voor dat leverancier ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ’bewerker‘ in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is. opdrachtgever zal zoveel als technisch mogelijk is, medewerking verlenen aan de door opdrachtgever na te komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van leverancier begrepen en komen volledig voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 17. Aanvullende voorwaarden verwerkersovereenkomst

17.1 Aanvullende voorwaarden verwerkersovereenkomst kun je hier bekijken.


Artikel 18. Aanvullende voorwaarden domeinregistraties buiten de EU

18.1 Bij het registreren van een domeinnaam buiten de EU (ccTLDs), dien je je ervan bewust te zijn dat Mediawax niet in kan staan voor de privacy van degene op wiens naam de domeinnaam komt te staan (WHOIS). Kies je er ervoor om de domeinnaam te registeren, dan ga je akkoord met het overnemen van de verantwoordelijkheid rondom het delen van persoonsgegevens met de Registry van de betreffende ccTLD. De verantwoordelijkheid ligt daarmee niet meer bij Mediawax.

Artikel 19. Aanvullende voorwaarden domeinregistraties

19.1 Indien je via ons een of meerdere domeinnamen registreert of op jouw naam laat stellen, zullen wij deze voor jou vastleggen of vast laten leggen bij de registry die de desbetreffende domeinnaamextensie uitgeeft. Per domeinnaamextensie zijn mogelijk aanvullende voorwaarden van toepassing.
Deze voorwaarden kan je raadplegen via deze link .
Voor sommige domeinnaamextensies, zoals bijvoorbeeld bij .nl-domeinnamen, eist de desbetreffende registry dat een overeenkomst tot stand komt tussen jou en die registry. Je verleent aan ons een volmacht om deze overeenkomst namens jou te sluiten en om namens jou akkoord te gaan met de toepasselijke algemene voorwaarden. Via bovenstaande link kan je zien om welke registry het gaat, en welke voorwaarden van toepassing zijn. Ook kan je daar de voorwaarden raadplegen. Indien betrokkenheid van een derde nodig is voor het tot stand brengen van de overeenkomst tussen jou en een registry, kunnen wij de door jou aan ons verleende volmacht aan die derde verlenen.

Artikel 20. Digital Service Act, Acceptable Use

20.1. Mediawax houdt zich aan de maatregelen die zijn opgenomen in de EU-verordening nr. 2022/2065 � Digital Services Act (�DSA�). Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de inhoud die ze uploaden, delen of anderszins beschikbaar stellen op onze diensten.
Alle inhoud die in strijd is met de DSA, andere toepasselijke wetgeving of onze Algemene Voorwaarden kan worden verwijderd en gebruikers kunnen worden onderworpen aan opschorting of be�indiging van hun account op initiatief van Mediawax.
20.2. We zullen samenwerken met de relevante autoriteiten zoals vereist door de relevante regelgeving en DSA, inclusief het verstrekken van informatie (inclusief persoonsgegevens) en hulp bij onderzoeken. Het aanspreekpunt is bereikbaar op het volgende e-mailadres: [email protected]
20.3. Als een persoon of entiteit op de hoogte is van de aanwezigheid van specifieke informatie en/of inhoud op de diensten van Mediawax die door deze persoon of entiteit als illegale inhoud wordt beschouwd, kan deze partij contact opnemen met Mediawax via het speciale contactpunt op het e-mailadres: [email protected] en een rapport sturen (het �Rapport�) dat aan alle onderstaandebvereisten voldoet:
a een voldoende onderbouwde uitleg van de redenen waarom de persoon of entiteit beweert dat de informatie in kwestie illegale inhoud is, en
b een duidelijke vermelding van de exacte elektronische locatie van die informatie, zoals de exacte URL of URL�s, en, indien nodig, aanvullende informatie aan de hand waarvan de illegale inhoud kan worden ge�dentificeerd, aangepast aan het type inhoud en het specifieke type hostingdienst, en
c de naam en het e-mailadres van de persoon of entiteit die de melding indient, behalve in het geval van informatie die wordt geacht betrekking te hebben op een van de in de artikelen 3 tot en met 7 van Richtlijn 2011/93/EU bedoelde strafbare feiten, en een verklaring waarin de oprechte overtuiging van de persoon of entiteit die de kennisgeving indient, wordt bevestigd dat de verstrekte informatie juist en volledig is.
20.4. Zodra Mediawax een rapport heeft ontvangen, sturen wij zonder onnodige vertraging een ontvangstbevestiging naar de persoon of entiteit. Wanneer een Rapport aan de bovenstaande vereisten voldoet, zal Mediawax die persoon of entiteit op de hoogte stellen van zijn beslissing en een �motivering� verstrekken. Mediawax is niet verplicht om een gedetailleerd juridisch onderzoek uit te voeren naar de feiten in het Rapport, maar moet een beoordeling uitvoeren op het niveau dat van een zorgvuldige hostingprovider wordt verwacht.
20.5. Als de persoon of entiteit het niet eens is met de beslissing, kan hij of zij opnieuw contact opnemen met Mediawax op het volgende e-mailadres: [email protected], met vermelding van de redenen waarom deze het niet eens is met de beslissing. Mediawax onderzoekt het verzoek en deelt de persoon of entiteit zijn definitieve beslissing mee. Niettegenstaande de bovenstaande procedure kan de persoon of entiteit de vermeend illegale inhoud of activiteit ook melden aan overheidsinstanties om zijn rechten te verdedigen.
20.6. Om de transparantie en naleving van de DSA te verbeteren, kunnen we rapporten publiceren waarin onze praktijken voor het modereren van inhoud worden beschreven, inclusief het aantal en de aard van inhoudsverwijderingen en gebruikersaccounts die zijn opgeschort of be�indigd.
20.7. Mediawax kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels verhalen op de Gebruiker. Gebruiker vrijwaart Mediawax tegen (i) aanspraken van derden met betrekking tot enige inhoud of materiaal dat zich op het Netwerk of de Systemen van Mediawax bevindt; (ii) elke schending van toepasselijke wet- of regelgeving, en (iii) elke schending van de Acceptable Use Policy (AUP) door de gebruiker.


Artikel 21. Herroepingsrecht

21.1. Dit artikel is alleen van toepassing als je een consument bent (en dus niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf).
21.2. Als consument kan je de overeenkomst tot en met veertien (14) kalenderdagen (de bedenktermijn) na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden. Je bent dan alleen verplicht om de eventuele kosten te betalen voor het gebruik van de Dienst tot het moment van ontbinding.
21.3. Je kunt de overeenkomst binnen de bedenktermijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Mediawax, of door op een andere ondubbelzinnige wijze aan Mediawax bekend te maken dat je van (een deel van) de overeengekomen Diensten afziet. Mediawax bevestigt in het geval van een digitale melding, de ontvangst van deze melding.
21.4. Als je al (deels) betaald hebt, zal Mediawax dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na ontbinding van de overeenkomst, terugbetalen. Dit doet Mediawax op dezelfde wijze als waarop jij de bestelling hebt betaald.
21.5. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten tot het verrichten van Diensten, na nakoming van de overeenkomst, indien:
a. de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Mediawax de overeenkomst is nagekomen.
21.6. Voor een domeinregistratie of voor het laten valideren van een SSL- certificaat geldt het herroepingsrecht niet, omdat deze dienst(en) met jouw toestemming binnen de wettelijke termijn voor herroeping volledig wordt uitgevoerd. Je doet bovendien in het bestelproces uitdrukkelijk afstand van het recht van ontbinding.

Artikel 20. Slotbepalingen

20.1. Op de overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.
20.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.
20.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechter.
20.4. Partiële nietigheid:
- Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan.
- Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
20.5 De contractuele relatie tussen de Onderneming en de Klant wordt uitsluitend beheerst door Belgisch recht. Elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandstalige Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent.